Keurmerk


Echte Groninger kwaliteitsproducten en arrangementen verdienen het om als zodanig herkend te worden. Het zijn levensmiddelen, gebruiksgoederen en diensten die worden geleverd door Groninger ondernemers, en die voor het grootste deel bestaan uit Groninger ingrediënten.


 

Gegarandeerd Groningen

GEGARANDEERD GRONINGEN staat voor echte smaak, versheid, kwaliteit en korte lijnen met de leverancier en producent.

Een onafhankelijke controleur beoordeelt of de producten echt uit Groningen komen en of deze dus de erkenning GEGARANDEERD GRONINGEN verdienen.


Een product of arrangement is GEGARANDEERD GRONINGEN als het voldoet aan de criteria die voor het keurmerk zijn opgesteld. Deze criteria zijn op te vragen bij de Stichting Keurmerk Streekproducten Groningen en zijn hieronder te vinden.


Het gaat hierbij om drie hoofdzaken:


    - de herkomst van de grondstoffen

    - de bereiding en verwerking

    - de uitstraling

 

Geografische begrenzing Groningen

 

De geografische begrenzing van het Keurmerk Streekproducten Groningen komt overeen met de officiële grenzen van de provincie Groningen.

Voor het keurmerk wordt een onderscheid gemaakt in de volgende categorieën: levensmiddelen, gebruiksvoorwerpen, (toeristische) diensten, kunst en menu’s. Zowel producten als productgroepen kunnen voor toetsing worden aangeboden.

  

1. Criteria voor levensmiddelen

 

Grondstoffen / ingrediënten (verder te noemen: grondstoffen)


Algemeen geldt dat alle grondstoffen uit de streek afkomstig zouden moeten zijn. In de praktijk blijkt dit niet altijd haalbaar, waarbij dan het volgende geldt: bij enkelvoudige producten moet 100% en bij samengestelde producten het merendeel (minimaal 51%) van de kenmerkende of basisgrondstoffen uit Groningen komen. Water en suiker worden niet meegerekend. Het totaal van het eindproduct wordt verminderd met de hoeveelheid water en/of suiker, waarna de verhoudingen van de grondstoffen berekend worden.

Voor plantaardige producten geldt dat het plantgoed of zaad niet uit Groningen hoeft te komen.

Voor dierlijke producten geldt dat de jonge dieren niet uit Groningen hoeven te komen. Wel geldt dat het vee is gevoerd met voedingstoffen die voor meer dan 51% uit Groningen afkomstig zijn. Er wordt uitgegaan van een grond- of watergebonden productiewijze en met respect voor dierenwelzijn. De productie draagt bij aan de verbetering van de omgevingskwaliteit. Plantaardige of dierlijke producten moeten gerealiseerd worden op percelen die duidelijk gescheiden zijn van producten van percelen die niet in het gebied Groningen vallen.

 

 

Bewerking en verwerking van de grondstoffen


Bewerking en verwerking van de grondstoffen tot eindproduct dienen in Groningen plaats te vinden. Wanneer ook producten van een andere herkomst verwerkt worden, dient het verwerkingsproces gescheiden plaats te vinden. Indien een bewerking door derden moet worden uitgevoerd, moeten deze in Groningen gevestigd zijn. Als er geen of slechts één bedrijf (ter voorkoming van een monopoliepositie) in de provincie hiertoe in staat mag worden geacht, kan onder voorwaarden de bewerking elders geschieden. Deze voorwaarden betreffen het overleggen van zoveel mogelijk feitenmateriaal in het geval er slechts één be- of verwerkingsmogelijkheid in de provincie aanwezig is en hier geen gebruik van wordt gemaakt. Als naar de mening van de keuringsorganisatie de overwegingen die hiertoe hebben geleid overtuigend zijn onderbouwd, kan het bestuur besluiten dat be- of verwerking buiten de provincie geen beletsel hoeft te zijn tot uitreiking van het certificaat.

 

 

Herkenbaarheid 

 

Het product mag niet verwijzen naar typische producten uit andere regio’s of landen (geen Gronings hopje, Groningse loempia of Groningse quiche). In een wereld waarin steeds meer gebruiken, gewoonten en gerechten uit andere landen worden overgenomen en in ons land ‘inburgeren’, is dit standpunt niet altijd vol te houden. In voorkomende gevallen beslist het bestuur.

 


 


 

2. Criteria voor gebruiksvoorwerpen

 

Grondstoffen

 

Algemeen geldt dat alle grondstoffen uit de streek afkomstig moeten zijn. In de praktijk blijkt dit niet altijd haalbaar, waarbij dan het volgende geldt: bij enkelvoudige producten moet 100% en bij samengestelde producten het merendeel (minimaal 51%) van de kenmerkende of basisgrondstoffen uit Groningen komen.

 

 

Bewerking en verwerking van de grondstoffen

 

Bewerking en verwerking van de grondstoffen tot eindproduct dient in Groningen plaats te vinden. Indien een bewerking door derden wordt uitgevoerd, moeten deze ook in Groningen gevestigd zijn. Hiervoor gelden dezelfde criteria als onder ‘1. Levensmiddelen’ zijn vermeld.

 

Ontwerp

 

Als de grondstoffen niet voor het merendeel uit Groningen komen kan het product het keurmerk krijgen als aangetoond kan worden dat het ontwerp typisch Gronings en oorspronkelijk is.

 


 


 

3. Criteria voor diensten


Diensten worden als streekproduct erkend wanneer zij bestaan uit een combinatie van minimaal twee ervaringen die een directe relatie met de provincie Groningen hebben én een tastbaar goedgekeurd streekproduct, opgedaan of voortgebracht door de inzet van minimaal drie verschillende bedrijven, organisaties en/of instanties die in Groningen gevestigd zijn. Het arrangement moet een duidelijke relatie met Groningen hebben en mag niet verwijzen naar typische producten uit andere regio’s of landen (geen jeu de boules- of wokarrangement). Een voorbeeld: een overnachting op een camping in Groningen, een fietsroute door het gebied op een gehuurde fiets van de plaatselijke fietsenmaker en een erkende Groningse droge worst.

Het ‘tastbaar streekproduct’ hoeft niet benoemd te zijn en mag wisselen met bijvoorbeeld de seizoenen. Het product dient wel voor de consument een waarde te hebben en dient een duidelijk herkenbaar deel van het arrangement uit te maken. De deelname van de verschillende aanbieders moet schriftelijk zijn vastgelegd.

Indien bij uittreding van een participant het aantal deelnemers minder dan drie bedraagt, vervalt per direct en zonder tussenkomst van de stichting Keurmerk Streekproducten Groningen de goedkeuring van het arrangement. Bij toetreding van nieuwe participanten moet een nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden getekend en ter goedkeuring aan het bestuur worden aangeboden.

  

4. Criteria voor kunst


Een kunstuiting of kunstwerk (verder te noemen ‘kunstwerk’) is een door mensen gemaakt voorwerp bedoeld om schoonheid en esthetisch genot op te wekken (definitie woordenboek). Bij de beoordeling van een kunstwerk is de inhoud bepalend, dus niet de grondstof en de materialen. Kunst kan de erkenning krijgen indien het onderwerp bedoeld is om schoonheid en esthetisch genot op te wekken en het betrekking heeft op Groningen. Dit laatste moet minimaal tot uiting komen in de titel van het werkstuk. In het geval van teksten (gedicht, boek, lied) moet dit uit de inhoud van de tekst blijken, waarbij met het gebruik van de Groningse streektaal eveneens wordt voldaan aan dit criterium. De kunstuiting mag in beeld, geluid of tekst niet verwijzen naar plaatsen of locaties buiten het werkgebied van de stichting of naar gebruiken of gewoonten die typisch zijn voor andere regio’s.

Voorts moet het bestuur kunnen verklaren dat de kunstenaar ten tijde van de vervaardiging in Groningen woonde. De gekozen materialen moeten zoveel mogelijk uit Groningen komen. Reproduceren, drukken, kopiëren of persen dient zoveel mogelijk binnen de provincie Groningen plaats te vinden. Hiervoor gelden dezelfde criteria als onder ‘1. Levensmiddelen’ zijn genoemd.

Kunstnijverheid is ‘het vervaardigen van gebruiksvoorwerpen met kunstwaarde’. Het bestuur beslist vóór toetsing of een gebruiksvoorwerp tevens aan het criterium voor kunstuitingen mag voldoen en tot deze laatstgenoemde categorie gerekend mag worden.

  

5. Criteria voor menu’s van streekproducten

 

Bij een menu dat het keurmerk wil krijgen, dienen per gang de hoofdbestanddelen van de gerechten te bestaan uit goedgekeurde streekproducten. Mochten deze als goedgekeurd keurmerkproduct niet bestaan, dan mag een alternatief worden aangewend van niet-goedgekeurde producten die wel aantoonbaar aan de criteria van het keurmerk kunnen voldoen. Om de relatie met het keurmerk te handhaven moeten echter minimaal twee goedgekeurde streekproducten als hoofd- of bijproduct worden gebruikt. Het menu moet in de naamgeving een relatie met Groningen hebben.

 


 


Copyright © 2015 - Stichting Keurmerk Streekproducten Groningen . Alle rechten voorbehouden.

De stichting maakt gebruik van het waarmerk Gegarandeerd Groningen.


Copyright © 2015 - Stichting Streekproducten Groningen